Research

 
您的位置:
Talent Plan

1.Yangtze Scholar

2000  Heping Zeng

  

2.Outstanding Young Researcher of National Natural Science Foundation of China

2000  Qingyuan Jin

2006  Heping Zeng

2008  Ya Cheng

2015  Jian Wu

2016  Huailiang Xu

  

3.Excellent Young Researcherof National Natural Science Foundation of China

2014  Wenxue Li

2015  Bingwen Hu 

          Qingfeng Zhan

2017  E Wu

4.Young Thousand Talents

2012  Haibin Wu

2015  Jinquan Chen 

          Tim Byrnes  

2017  Konstantin Dorfman

5.National New Century Million Talent Project

2008  Heping Zeng

  

6.National Ten Thousand Talents

2016  Ya Cheng (Leading Talents)

2014  Jian Wu (Young Top-notch Talents)

2017  Wenxue Li (Young Top-notch Talents)

  

7.Shanghai Discipline Research Leader

2003  Heping Zeng

2006  Qingyuan Jin

2010  Zhenrong Sun

2011  Ya Cheneg

2012  Xinye Xu

2017  Haibin Wu

  

8.Ministry of Education New Century Outstanding Talents Support Program

2004  Zhenrong Sun

2009  Tianqing Jia

2010  Jietai Jing

2012  Jian Wu

  

9.Shanghai Oriental Scholar

2010  Jietai Jing

2013  Jian Wu

2017  Jiteng Sheng

  

10.Shanghai Aurora Scholar

2003  Zhenrong Sun

2006  Jiaxiang Wang

2007  Tianqing Jia

2011  Jietai Jing

2012  Jian Wu

2014  Haibin Wu

2015  E Wu

2016  Wenxue Li

  

11.Shanghai Rising Star

2000  Zhenrong Sun (Track Designation)

2009  Jian Wu (Track Designation)

2010  Guang Wu

2011  Sanjun Zhang 

          Ye Mei

2012  Shi’An Zhang

2013  E Wu 

2014  Wenxue Li

2015  Yanyi Jiang

  

12.Shanghai Pujiang Talents

2007  Jiaxiang Wang 

          Xiniye Xu

2008  Tianqing Jia 

          Guangjiong Dong

2009  Jietai Jing

2010  Jianhua Xu 

          Donghai Feng

2013  Haibin Wu 

          Qinghong Yuan

2017  Chenglin Gu

   

13.Shanghai Chenguang Scholar

2008  Jian Wu

2009  Wenxun Li

2011  Haifeng Pan

2016  Haitao Sun

  

14.Shanghai Yangfan Scholar

2016  Peifen Lu

2017  Jiteng Sheng 

          Hui Li